• Головна
  • Майже 200 художників із дев'яти областей України малювали Кам’янець
15:09, 25 травня 2023 р.

Майже 200 художників із дев'яти областей України малювали Кам’янець

Фото: Кам’янець-Подільська міська рада

Фото: Кам’янець-Подільська міська рада

У Кам’янці­-По­діль­ському прой­шов VІ­ІІ Все­ук­ра­їнсь­кий кон­курс-пле­нер "Зам­ко­вий етюд" від місь­кої ди­тя­чої ху­дожньої шко­ли.

Про­де­монс­тру­ва­ти свою май­стер­ність, на­вич­ки ро­бо­ти на пле­не­рі та на­со­ло­ди­ти­ся кра­сою ста­ро­давнього Кам’ян­ця-Подільського при­бу­ли учас­ни­ки із дев'яти об­ластей Ук­ра­їни.

Майже 200 художників із дев'яти областей України малювали Кам’янець, фото-1

У су­бо­ту ву­лич­ки Ста­ро­го міс­та та ва­ли Но­во­го зам­ку за­пов­ни­ли 179 юних ху­дож­ни­ків з план­ше­та­ми та етюд­ни­ка­ми. А в той час, ко­лі ді­ти тво­ри­ли, їх­ні ке­рів­ни­ки, за­та­му­вав­ши по­дих, спос­те­рі­га­ли за на­род­женням пор­трет­но­го об­ра­зу на май­стер-кла­сі Зас­лу­же­но­го ху­дож­ни­ка Ук­ра­їни Сер­гія Кля­пе­ту­ри.

Під час ліп­ки пор­тре­та з на­ту­ри скуль­птор ді­лив­ся сво­їм дос­ві­дом, сек­ре­та­ми і ці­ка­ви­ми жит­тє­ви­ми іс­то­рі­ями.

Майже 200 художників із дев'яти областей України малювали Кам’янець, фото-2

Ро­бо­ти пле­не­рис­тів оці­ню­ва­ло жу­рі, яке очо­лив Сер­гій Кля­пе­ту­ра. Та­кож до його скла­ду увій­шли Зас­лу­же­ний ху­дож­ник Ук­ра­їни, член На­ці­ональ­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Ук­ра­їни Те­тя­на Пав­лик (Іва­но-Фран­ківськ), кан­ди­дат мис­тец­твоз­навс­тва, до­цент ка­фед­ри об­ра­зот­ворчо­го і де­ко­ра­тив­но-прик­ладно­го мис­тец­тва та рес­тавра­ції тво­рів мис­тец­тва, член На­ці­ональ­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Ук­ра­їни Іван Гу­цул (Чер­нівці), мис­тец­твоз­на­ви­ця, кан­ди­дат­ка ар­хі­тек­ту­ри, до­цен­тка, член­ки­ня На­ці­ональ­ної спіл­ки ар­хі­тек­то­рів Ук­ра­їни Ін­на Бе­ре­зі­на (Кам’янець­-По­діль­ський), член На­ці­ональ­ної спіл­ки ху­дож­ни­ків Ук­ра­їни Бог­дан Ма­ка­рен­ко, (Ки­їв), вик­ла­дач­ка об­ра­зот­ворчо­го мис­тец­тва Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­вець­кої мис­тець­кої шко­ли Оле­на Ко­сінсь­ка (Він­ниць­ка об­ласть), - по­ві­до­ми­ла Кам’янець­-По­діль­ська місь­ка ра­да.

Майже 200 художників із дев'яти областей України малювали Кам’янець, фото-3

На­го­род­ження пе­ре­мож­ців від­бу­ло­ся на пло­щі Поль­ський ри­нок. Ор­га­ні­за­то­ри кон­курсу заз­да­ле­гідь по­тур­бу­ва­ли­ся про те, щоб ко­жен з пе­ре­мож­ців (а ни­ми ста­ли 31 учас­ник в 3-х різ­них ві­ко­вих ка­те­го­рі­ях, у но­мі­на­ці­ях "жи­во­пис" і "гра­фі­ка") от­ри­ма­ли на­го­ро­ди - дип­ло­ми і за­охо­чу­валь­ні по­да­рун­ки.

Не за­ли­ши­ли­ся без від­знак і всі ін­ші учас­ни­ки кон­курсу - во­ни от­ри­ма­ли гра­мо­ти.

Читайте також: "На війні загинув 41-річний кам'янчанин".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#художник #пе­ре­мож­ці #Поль­ський ри­нок #кон­курс #Старе місто
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...