• Головна
  • У Кам’янці жінка домоглася, щоб її колишній сплачував аліменти у євро
14:35, 7 травня 2023 р.
Надійне джерело

У Кам’янці жінка домоглася, щоб її колишній сплачував аліменти у євро

Фото: мережа Інтернет

Фото: мережа Інтернет

Бать­ко, що офі­цій­но пра­цює за­кор­до­ном, пла­ти­ти­ме алі­мен­ти на ут­ри­ман­ня си­на в Ук­ра­їні в іно­зем­ній ва­лю­ті — рі­шен­ня Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Суд час­тко­во за­до­воль­нив апе­ля­цій­ну скар­гу по­зи­вач­ки: ска­су­вав рі­шен­ня Кам’янець­-По­діль­сько­го місь­крайон­но­го су­ду та ух­ва­лив но­ве — стяг­нув з від­по­ві­да­ча на її ко­ристь алі­мен­ти на ут­ри­ман­ня спіль­но­го си­на в роз­мі­рі 250 єв­ро, по­чи­на­ючи з да­ти звер­нення до су­ду й до пов­но­літ­тя ди­ти­ни.

Звер­та­ючись з по­зо­вом, жін­ка по­яс­ни­ла, що ко­лиш­ній чо­ло­вік ос­танні три ро­ки жи­ве та пра­цює за­кор­до­ном й одер­жує зар­пла­ту від 4000 єв­ро, од­нак учас­ті в ут­ри­ман­ні си­на не бе­ре. Во­на са­ма його ви­хо­вує, лі­кує, пла­тить за жит­ло. То­му про­си­ла суд стяг­ну­ти з чо­ло­ві­ка алі­мен­ти на ут­ри­ман­ня си­на в роз­мі­рі 3000 єв­ро що­мі­сяч­но.

Кам’янець­-По­діль­сько­го місь­крайон­ний суд по­зов за­до­воль­нив час­тко­во: стяг­нув з від­по­ві­да­ча алі­мен­ти у твер­дій гро­шо­вій су­мі в роз­мі­рі 6000 грн що­мі­сяч­но, по­чи­на­ючи з 25.11.2022 і до пов­но­літ­тя ди­ти­ни.

Жін­ка не по­го­ди­ла­ся ні з су­мою стяг­ну­тих алі­мен­тів — на­по­ля­га­ла на 3000 єв­ро, ні з ва­лю­тою, по­за­як про­си­ла в іно­зем­ній, ні з да­тою стяг­нення — у по­зо­ві заз­на­ча­ла з 17 лю­то­го, а не з 25 лис­то­па­да. Від­так ос­каржи­ла рі­шен­ня до апе­ля­цій­но­го су­ду й про­си­ла пов­ністю за­до­воль­ни­ти її по­зов­ні ви­мо­ги.

Пред­став­ник від­по­ві­да­ча (бать­ка ди­ти­ни) ува­жає, що 6000 гри­вень, які стяг­нув міс­це­вий суд, дос­татньо для на­леж­но­го ут­ри­ман­ня си­на, до то­го ж по­зи­вач­ка не на­да­ла до­ка­зів на під­тверджен­ня що­мі­сяч­них до­хо­дів його до­ві­ри­те­ля у роз­мі­рі 12000 єв­ро й май­на в ін­шій кра­їні. То­му про­сив від­мо­ви­ти у за­до­во­лен­ні апе­ля­цій­ної скар­ги.

На дум­ку ко­ле­гії суд­дів апе­ля­цій­но­го су­ду, при виз­на­чен­ні роз­мі­ру алі­мен­тів, суд пер­шої ін­стан­ції не пов­ною мі­рою з’ясу­вав ма­те­рі­аль­ний стан від­по­ві­да­ча та не вра­ху­вав, що по­зи­вач­ка за­яви­ла по­зов­ні ви­мо­ги про стяг­нення алі­мен­тів в іно­зем­ній ва­лю­ті.

ХАС кон­ста­ту­вав, що жін­ка до­ве­ла факт офі­цій­но­го пра­цев­лашту­ван­ня бать­ка її ди­ти­ни за­кор­до­ном (це виз­на­вав його пред­став­ник у су­ді) й те, що він от­ри­мує зар­пла­ту в єв­ро. То­му ува­жає, що алі­мен­ти на­ле­жить стяг­ну­ти са­ме в тій ва­лю­ті, в якій вип­ла­чу­єть­ся за­ро­біт­на пла­та (це уз­годжу­єть­ся із пра­во­вим вис­новком Вер­ховно­го Су­ду у спра­ві № 522/4045/13).

Вод­но­час апе­лян­тка не на­да­ла до­ка­зів то­го, що бать­ко ди­ти­ни має ма­те­рі­аль­ні мож­ли­вос­ті пла­ти­ти 3000 єв­ро що­мі­ся­ця, заз­на­чи­ла ко­ле­гія суд­дів.

З ог­ля­ду на на­ве­де­не, вра­хо­ву­ючи по­ло­жен­ня ста­тей 182, 199, 200 СК Ук­ра­їни та вста­нов­ле­ні об­ста­ви­ни спра­ви су­до­ва ко­ле­гія вва­жає, що іс­ну­ють за­кон­ні під­ста­ви для час­тко­во­го за­до­во­лен­ня по­зов­них ви­мог і стяг­нення із від­по­ві­да­ча на ко­ристь по­зи­вач­ки алі­мен­тів на ут­ри­ман­ня си­на в роз­мі­рі 250 єв­ро що­мі­сяч­но, по­чи­на­ючи з 17 лю­то­го 2022 ро­ку (з да­ти звер­нення до су­ду із по­зо­вом) і до до­сяг­нення ди­ти­ною пов­но­літ­тя, — під­су­му­вав апе­ля­цій­ний суд.

Читайте також:"На виїзді з Кам'янця-Подільського водій наїхав на 25-річну дівчину".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ко­лиш­ній чо­ло­вік #зар­пла­та #аліменти #єв­ро #ут­ри­ман­ня #си­н
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...