• Головна
  • Чи розпочнуть роботу оновлені приймальні відділення в лікарнях Хмельниччини у квітні?
13:40, 12 лютого 2021 р.

Чи розпочнуть роботу оновлені приймальні відділення в лікарнях Хмельниччини у квітні?

Фото: Хмельницька ОДА

Фото: Хмельницька ОДА

Усі 10 прий­мальних від­ді­лень в опор­них лі­кар­нях Хмель­ницько­го гос­пі­таль­но­го ок­ругу ма­ють роз­по­ча­ти прийом пер­ших па­ці­єн­тів вже у квіт­ні.

На цьому на­го­ло­сив 11 лю­то­го на ро­бо­чій на­ра­ді зас­тупник го­ло­ви об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції Во­ло­ди­мир Юр’єв. Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Хмельницької обласної державної адміністрації.

Як заз­на­чив по­са­до­вець, ці про­єк­ти, що ре­алі­зо­ву­ють­ся в рам­ках прог­ра­ми Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни "Ве­ли­ке бу­дів­ниц­тво", є ду­же важ­ли­ви­ми для усіх меш­канців об­ласті, ад­же від їх ро­бо­ти за­ле­жить не прос­то якість на­дан­ня екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги, а без­по­се­редньо жит­тя та здо­ров’я па­ці­єн­тів.

До роз­мо­ви зап­ро­си­ли усіх ке­рів­ни­ків опор­них лі­ка­рень, де здій­сню­єть­ся бу­дів­ниц­тво. Та­кож участь в на­ра­ді взя­ли зас­тупник го­ло­ви об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції Сер­гій Тка­чук, пред­став­ни­ки Де­пар­та­мен­тів охо­ро­ни здо­ров’я, ре­гі­ональ­но­го роз­витку, бу­дів­ниц­тва та ЖКГ, ДП "Об­ласна служ­ба єди­но­го за­мов­ни­ка". Ос­новне пи­тан­ня по­ряд­ку ден­но­го - вчас­не за­вер­шення бу­дів­ниц­тва та за­без­пе­чен­ня пов­но­цін­ної ро­бо­ти від­ді­лень екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги.

Чи не най­важ­ли­ві­ша проб­ле­ма - ви­ді­лен­ня спів­фі­нан­су­ван­ня цього бу­дів­ниц­тва з бо­ку ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, що пе­ред­ба­че­но про­єк­та­ми. На­ра­зі не у всіх лі­кар­нях це пи­тан­ня вда­ло­ся ви­рі­ши­ти, і при­чи­ни цього є як об’єк­тивні, так і суб’єк­тивні. В од­них пи­тан­ня пос­та­ло у зв’яз­ку з не­виз­на­че­ніс­тю тех­нічно­го зав­дання що­до об­лашту­ван­ня рен­тген-за­хис­ту для комп’ютер­них то­мог­ра­фів, ос­кіль­ки очі­ку­ва­ло­ся над­ходжен­ня од­но­го кла­су апа­ра­ту, а в ре­зуль­та­ті МОЗ за­ку­пи­ло більш по­туж­ний, що, в свою чер­гу, пот­ре­бує ін­шо­го кла­су за­хис­ту. В ін­ших ре­гі­онах зат­римка з фі­нан­су­ван­ням вик­ли­ка­на де­що па­сив­ною по­зи­ці­єю міс­це­вих ке­рів­ни­ків.

Зас­тупни­ки го­ло­ви ОДА бу­ли од­ностай­ні в пе­ре­ко­нан­ні: міс­це­ві бюд­же­ти ма­ють до­лу­чи­ти­ся до спів­фі­нан­су­ван­ня, ад­же дер­жа­ва да­ла для ме­дич­ної га­лу­зі їх гро­мад ве­ли­чез­ний як фі­нан­со­вий, так і ма­те­рі­аль­ний ре­сурс. Са­ме то­му зав­дання міс­це­вої вла­ди — док­ласти і свою час­тку, аби лю­ди на цих те­ри­то­рі­ях от­ри­му­ва­ли гід­не лі­ку­ван­ня та якіс­ні ме­дич­ні пос­лу­ги.

Читайте також: "Прокурори повернули громаді Кам'янця недобудову та землю вартістю понад 6 мільйонів гривень".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Голос міста
Так, комунальні служби спрацювали гарно, місто у задовільному стані.
31,0%
Ні, у мене склалось враження, що вулиці взагалі не розчищали.
34,5%
Ніби й чистили, але можна було й краще виконати свою роботу.
34,5%
Мені всеодно.
0,0%
#про­єк­т #прог­ра­ма #ве­ли­ке бу­дів­ниц­тво #екс­тре­на ме­дич­на до­по­мо­га #лікарня #опорний пункт
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...