Вкле­їти фо­то­кар­тку до пас­порта гро­ма­дя­ни­на Ук­ра­їни по до­сяг­ненні 25- та 45-річ­но­го ві­ку під час ка­ран­тинних за­хо­дів мож­на за міс­цем звер­нення.

Пас­порт гро­ма­дя­ни­на Ук­ра­їни є до­ку­мен­том, що пос­відчує осо­бу влас­ни­ка та під­тверджує гро­ма­дянс­тво Ук­ра­їни. Повідомляє пресслужба Державної міграційної служби України.

На да­ний час пас­порти гро­ма­дя­ни­на Ук­ра­їни ма­ють су­час­ний виг­ляд та офор­мля­ють­ся у фор­мі ID-кар­тки, але чин­ни­ми за­ли­ша­ють­ся та­кож пас­порти гро­ма­дя­ни­на Ук­ра­їни по­пе­реднього зраз­ка, які ма­ють виг­ляд пас­пор­тної кни­жеч­ки.

При до­сяг­ненні гро­ма­дя­ни­ном 25- і 45-річ­но­го ві­ку до пас­пор­тної кни­жеч­ки вкле­юють­ся но­ві фо­то­кар­тки. До ос­таннього ча­су у ра­зі, як­що осо­ба сво­єчас­но (впро­довж мі­ся­ця піс­ля до­сяг­нення від­по­від­но­го ві­ку) не звер­та­ла­ся до те­ри­то­рі­аль­но­го під­розді­лу ДМС для вкле­юван­ня фо­то­кар­тки, заз­на­че­на ад­мі­ніс­тра­тив­на пос­лу­га не на­да­ва­ла­ся, а за­яв­ни­ку про­по­ну­ва­ло­ся офор­ми­ти пас­пор­тний до­ку­мент у фор­мі кар­тки.

Од­нак, вра­хо­ву­ючи ка­ран­тинні за­хо­ди, які зап­ро­вад­же­ні по всій те­ри­то­рії Ук­ра­їни з бе­рез­ня по­точ­но­го ро­ку, до чин­но­го за­ко­но­давс­тва Ук­ра­їни бу­ли вне­се­ні від­по­від­ні змі­ни, які пе­ред­ба­ча­ють, що на пе­рі­од вста­нов­лення об­ме­жу­валь­них за­хо­дів, пов’яза­них із по­ши­рен­ням ко­ро­на­ві­рус­ної хво­ро­би (COVID-19), з дня ого­ло­шен­ня ка­ран­ти­ну зу­пи­ня­єть­ся пе­ре­біг стро­ків звер­нення за от­ри­ман­ням ад­мі­ніс­тра­тив­них та ін­ших пос­луг та стро­ків на­дан­ня цих пос­луг, виз­на­че­них за­ко­ном. Від дня при­пи­нен­ня ка­ран­ти­ну пе­ре­біг цих стро­ків про­дов­жу­єть­ся з ура­ху­ван­ням ча­су, що ми­нув до його зу­пи­нен­ня.

Це оз­на­чає, що на пе­рі­од дії ка­ран­ти­ну осо­би, які вчас­но не вкле­їли до пас­порта гро­ма­дя­ни­на Ук­ра­їни зраз­ка 1994 ро­ку фо­то­кар­тку при до­сяг­ненні від­по­від­но­го ві­ку, ма­ють змо­гу от­ри­ма­ти цю ад­мі­ніс­тра­тив­ну пос­лу­гу у будь­-яко­му те­ри­то­рі­аль­но­му під­розді­лі Міг­ра­цій­ної служ­би об­ласті за міс­цем звер­нення.

Діз­на­ти­ся ад­ре­си те­ри­то­рі­аль­них під­розді­лів УДМС об­ласті, які на­да­ють та­ку ад­мі­ніс­тра­тив­ну пос­лу­гу, мож­на на офі­цій­но­му сай­ті ДМС Ук­ра­їни за по­си­лан­ням, або за но­ме­ра­ми те­ле­фо­нів "га­ря­чої лі­нії" Уп­равлін­ня:

  • (0382) 65-03-06;
  • (093) 273-85-10.